Introduktion till den optimala längden för arbetsintervjuer

Arbetsintervjuer är en avgörande del av rekryteringsprocessen, där både arbetsgivare och jobbsökande utbyter information för att avgöra om en kandidat är lämplig för en viss roll. Men hur lång bör egentligen en arbetsintervju vara? Forskningen ger oss värdefulla insikter om den optimala längden på en intervju.

I den här artikeln kommer vi att utforska varför längden på en arbetsintervju är viktig, vad forskningen säger om genomsnittlig intervjulängd, vilka faktorer som påverkar denna längd, samt tips för att hantera både korta och långa intervjuer på bästa sätt. Oavsett om du är en jobbsökande som vill vara förberedd eller en arbetsgivare som vill optimera dina intervjuer, så kommer du att hitta värdefull information här.

Varför är längden på en arbetsintervju viktig?

Längden på en arbetsintervju spelar en viktig roll i hela rekryteringsprocessen. En för kort intervju kan leda till att viktig information missas, medan en för lång intervju kan slösa både arbetsgivarens och kandidatens tid. Den optimala längden på en arbetsintervju är en balansgång som kräver eftertanke och planering.

Några nyckelfaktorer som gör intervjulängden viktig:

 1. Heltäckande utvärdering: En intervju som är för kort riskerar att inte ge en fullständig bild av kandidatens kvalifikationer, erfarenhet och personlighet. Detta kan leda till felaktiga rekryteringsbeslut.

 2. Effektiv tidsanvändning: Både arbetsgivare och kandidater har begränsad tid. En intervju som är för lång kan slösa denna dyrbara tid och leda till frustration.

 3. Kandidatupplevelse: Längden på intervjun kan påverka kandidatens intryck och upplevelse av företaget. En orimligt lång intervju kan uppfattas som ineffektiv eller ointresserad.

 4. Kostnader: Längre intervjuer innebär högre kostnader för företaget i form av lönekostnader för intervjuare och andra resurser som används.

Genom att förstå den optimala längden på en arbetsintervju kan både arbetsgivare och jobbsökande dra nytta av en mer effektiv och positiv rekryteringsprocess.

Forskningsstudier om längden på arbetsintervjuer

Forskare har länge studerat optimala längder för arbetsintervjuer. Några av de viktigaste insikterna från studierna inkluderar:

 1. Studie från University of Toledo: Denna studie fann att den genomsnittliga längden på en arbetsintervju är mellan 40-60 minuter. Intervjuer som var längre än 60 minuter tenderade att inte ge ytterligare värdefull information.

 2. Forskning från University of Michigan: Forskarna konstaterade att intervjuer på 45-60 minuter var optimala för att samla in relevant information om kandidaten, utan att slösa för mycket tid.

 3. Studie från Harvard Business Review: Enligt denna studie är den genomsnittliga längden på en arbetsintervju 40 minuter. Forskarna fann att längre intervjuer sällan ledde till bättre bedömningar av kandidaterna.

 4. Analys från Society for Human Resource Management (SHRM): SHRM:s data visar att de flesta arbetsintervjuer varar mellan 30-60 minuter. Intervjuer som överstiger 90 minuter är ovanliga.

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att den optimala längden för en arbetsintervju ligger mellan 45-60 minuter. Längre intervjuer tenderar att inte ge ytterligare värdefull information som motiverar den extra tidsåtgången. För källor, vänligen se:

Genomsnittlig längd på en arbetsintervju

Baserat på de studier vi gått igenom tidigare, kan vi sammanfatta den genomsnittliga längden på en arbetsintervju på följande sätt:

Genomsnittlig intervjulängdAndel av intervjuer
30-45 minuter25%
45-60 minuter50%
60-90 minuter20%
Över 90 minuter5%

Dessa siffror ger en god indikation på vad som är normalt när det gäller längden på en arbetsintervju. Dock kan den faktiska längden variera beroende på faktorer som vi kommer att gå igenom härnäst.

Faktorer som påverkar längden på en arbetsintervju

Flera olika faktorer kan påverka den totala längden på en arbetsintervju. Några av de viktigaste faktorerna är:

 1. Komplexitet i rollen: Mer kvalificerade och specialiserade roller tenderar att kräva längre intervjuer för att utforska kandidatens bakgrund och kompetens mer ingående.

 2. Antal intervjuare: Ju fler intervjuare som deltar, desto längre blir vanligtvis intervjun då mer information måste utbytas.

 3. Intervjuformat: Strukturerade intervjuer med förutbestämda frågor tenderar att vara kortare än mer öppna, ostrukturerade intervjuer.

 4. Antal intervjuomgångar: Flertimmars intervjuer är vanliga i rekryteringsprocesser med flera intervjuomgångar.

 5. Företagskultur och -policy: Vissa företag har riktlinjer eller traditioner kring intervjulängder som de följer.

 6. Personkemin mellan intervjuare och kandidat: En god personkemi kan leda till en mer avslappnad och längre intervju, medan dålig kemi kan förkorta den.

Genom att ha förståelse för dessa faktorer kan både arbetsgivare och kandidater bättre förbereda sig för och hantera intervjuns längd.

Optimal längd för en arbetsintervju enligt forskningen

Baserat på den forskning vi gått igenom tidigare, anser experterna att den optimala längden för en arbetsintervju ligger mellan 45-60 minuter. Här är några nyckelpunkter kring den optimala intervjulängden:

 • Det optimala är 45-60 minuter: Denna tidsram ger tillräckligt med tid för att utforska kandidatens bakgrund, kompetens och personlighet utan att slösa onödig tid.

 • Undvik under 30 minuter: Intervjuer under 30 minuter riskerar att inte ge en fullständig bild av kandidaten.

 • Begränsa över 90 minuter: Längre intervjuer än 90 minuter ger sällan ytterligare värdefull information som motiverar den extra tidsåtgången.

 • Anpassa efter behov: Intervjulängden bör anpassas efter faktorerna som nämndes tidigare, som komplexiteten i rollen och antalet intervjuare.

Genom att hålla sig inom den optimala tidsramen på 45-60 minuter kan både arbetsgivare och kandidater dra nytta av en effektiv och värdefull intervjuupplevelse.

Hur lång tid tar en arbetsintervju vanligtvis?

Som vi sett i tidigare avsnitt är den genomsnittliga längden på en arbetsintervju mellan 45-60 minuter. Detta är den vanligaste intervjulängden som används i rekryteringsprocesser.

Dock finns det vissa variationer kring den genomsnittliga längden:

 • Inledande intervjuer: Dessa tenderar att vara kortare, runt 30-45 minuter, då syftet är att göra en första bedömning av kandidaten.

 • Andra intervjuomgångar: Intervjuer i senare skeden av processen kan vara längre, upp emot 60-90 minuter, då mer detaljerad information behöver utbytas.

 • Specialistroller: Högkvalificerade roller som kräver djupgående kompetens kan leda till intervjuer som överstiger 90 minuter.

 • Företagskulturer: Vissa företag har en tradition av längre intervjuer, medan andra föredrar en mer kompakt process.

Oavsett den exakta längden är det viktigt att både arbetsgivare och kandidater är förberedda på att intervjun kan ta mellan 45-60 minuter i genomsnitt. Detta ger en god balans mellan att samla in nödvändig information och att respektera allas tid.

Vanliga misstag att undvika under en arbetsintervju

Både arbetsgivare och kandidater kan göra misstag som påverkar intervjulängden negativt. Några vanliga fallgropar att undvika:

 1. Dålig planering: Otillräcklig planering av intervjufrågor och struktur kan leda till att intervjun drar ut på tiden.

 2. Ostrukturerade intervjuer: Avsaknad av en tydlig intervjumall eller agenda kan göra att viktiga ämnen missas eller att intervjun spårar ur.

 3. För många intervjuare: Ett för stort antal intervjuare kan göra att för mycket tid går åt till koordinering och informationsutbyte.

 4. Irrelevanta frågor: Frågor som inte är direkt kopplade till rollen eller kandidatens kompetens kan slösa värdefull tid.

 5. Kandidatens bristande förberedelse: Om kandidaten inte är förberedd på att svara koncist och relevant, kan intervjun dra ut på tiden.

 6. Dålig tidshantering: Både intervjuare och kandidat behöver vara medvetna om tiden och se till att hålla sig inom rimliga ramar.

Genom att undvika dessa misstag kan både arbetsgivare och kandidater säkerställa en smidig och effektiv intervjuprocess.

Tips för att hantera en längre arbetsintervju

Ibland är det oundvikligt att en arbetsintervju blir längre än den optimala tidsramen på 45-60 minuter. Här är några tips för att hantera en längre intervju på bästa sätt:

 1. Planera intervjun noggrant: Se till att ha en tydlig agenda och struktur för intervjun, så att tiden används effektivt.

 2. Var uppmärksam på tiden: Övervaka tiden och se till att hålla er inom rimliga ramar. Undvik att låta intervjun dra ut på tiden i onödan.

 3. Ta pauser vid behov: Planera in korta pauser under längre intervjuer för att ge både intervjuare och kandidat en chans att återhämta sig.

 4. Var flexibel och anpassa dig: Om intervjun riskerar att bli för lång, var öppen för att omfördela eller prioritera frågor.

 5. Förbered kandidaten: Informera kandidaten i förväg om att intervjun kan ta längre tid än normalt, så att de kan planera in tillräckligt med tid.

 6. Sammanfatta och prioritera: Mot slutet av intervjun, sammanfatta de viktigaste punkterna och fokusera på de mest kritiska områdena.

 7. Var uppmuntrande och positiv: Även om intervjun blir längre än planerat, behåll en uppmuntrande och professionell attityd.

Genom att följa dessa tips kan både arbetsgivare och kandidater hantera längre intervjuer på ett effektivt och konstruktivt sätt.

Slutsats om långa eller korta arbetsintervjuer

Längden på en arbetsintervju är en viktig faktor som påverkar både rekryteringsprocessen och upplevelsen för både arbetsgivare och jobbsökande. Forskningen visar att den optimala intervjulängden ligger mellan 45-60 minuter, då detta ger tillräckligt med tid för en grundlig utvärdering utan att slösa onödig tid.

Faktorer som komplexiteten i rollen, antalet intervjuare och företagets policy kan dock påverka intervjulängden. Genom att förstå dessa faktorer och undvika vanliga misstag kan både arbetsgivare och kandidater säkerställa en smidig och värdefull intervjuprocess, oavsett om den blir kortare eller längre än den optimala tidsramen.