Introduktion till bakgrundskontroller inför anställning

När du söker ett nytt jobb är det vanligt att arbetsgivaren vill göra en bakgrundskontroll på dig som kandidat. Bakgrundskontroller har blivit en allt vanligare del av rekryteringsprocessen, då arbetsgivare vill försäkra sig om att de anställer pålitliga och kompetenta medarbetare. Men vad innebär egentligen en bakgrundskontroll och vad kan den avslöja om dig som kandidat?

I den här omfattande guiden kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om bakgrundskontroller vid anställning. Vi kommer att förklara varför de är viktiga, vilka olika typer av kontroller som kan göras, hur de genomförs i praktiken och vilka juridiska aspekter du behöver känna till. Vi kommer även att ge tips på hur du kan förbereda dig inför en bakgrundskontroll och hur den kan påverka din anställning.

Varför är bakgrundskontroll viktigt vid anställning av ny personal?

Bakgrundskontroller fyller en viktig funktion i rekryteringsprocessen. Genom att kontrollera kandidatens bakgrund kan arbetsgivaren få värdefull information som kan ligga till grund för anställningsbeslutet. Några av de främsta skälen till att arbetsgivare genomför bakgrundskontroller är:

 1. Säkerhet och riskreducering: Arbetsgivare vill undvika att anställa personer med en kriminell bakgrund eller som på annat sätt kan utgöra en säkerhetsrisk för verksamheten, dess anställda eller kunder.

 2. Kontroll av kompetens och erfarenhet: Genom att verifiera utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet och yrkescertifieringar kan arbetsgivaren försäkra sig om att kandidaten har rätt kvalifikationer för tjänsten.

 3. Integritet och trovärdighet: En bakgrundskontroll ger arbetsgivaren möjlighet att kontrollera om kandidaten har varit ärlig och öppen i sin ansökan, vilket är viktigt för att bygga förtroende.

 4. Efterlevnad av lagar och regler: Vissa branscher och yrken har särskilda krav på bakgrundskontroller, t.ex. inom vård, skola och finanssektor. Arbetsgivare måste följa gällande lagstiftning.

Genom att göra en grundlig bakgrundskontroll kan arbetsgivaren alltså minska risker, säkerställa kvalitet och kompetens, samt skapa förtroende för den blivande medarbetaren. Samtidigt är det viktigt att kontrollerna sker på ett korrekt och etiskt sätt.

Vanliga typer av bakgrundskontroller vid anställning

Det finns ett flertal olika typer av bakgrundskontroller som arbetsgivare kan genomföra i samband med en anställning. Vanliga exempel inkluderar:

 1. Kontroll av personuppgifter och identitet: Verifiering av kandidatens identitet, t.ex. genom att kontrollera personnummer, ID-handlingar och adressuppgifter.

 2. Kontroll av utbildning och yrkeskvalifikationer: Verifiering av examina, betyg, certifieringar och andra relevanta dokumenterade kvalifikationer.

 3. Kontroll av arbetslivserfarenhet: Verifiering av tidigare anställningar, roller och arbetsgivarreferenser.

 4. Kontroll av brottsregister: Kontroll av eventuella domar eller misstankar om brott i brottsregistret.

 5. Kontroll av kreditvärdighet: Kontroll av kandidatens ekonomiska situation och kreditvärdighet.

 6. Kontroll av sociala medier och online-profiler: Granskning av kandidatens aktivitet och innehåll på sociala medier och andra offentliga onlinekällor.

 7. Drogtester: Kontroll av eventuellt bruk av illegala droger genom urinprov eller liknande.

 8. Säkerhetsutredning: Mer djupgående utredning av kandidatens bakgrund, lojalitet och lämplighet för känsliga eller säkerhetsklassade tjänster.

Vilka specifika kontroller som genomförs beror på tjänstens karaktär, bransch och företagets policy. Arbetsgivaren måste alltid informera kandidaten om vilka kontroller som kommer att göras.

Hur utförs en bakgrundskontroll under rekryteringsprocessen?

Bakgrundskontroller genomförs vanligtvis i ett senare skede av rekryteringsprocessen, efter att en initial bedömning av kandidatens kvalifikationer har gjorts. Processen ser ofta ut på följande sätt:

 1. Informera kandidaten: Arbetsgivaren informerar kandidaten om att en bakgrundskontroll kommer att genomföras och ber om nödvändiga tillstånd och medgivanden.

 2. Samla in uppgifter: Kandidaten ombeds att fylla i formulär och lämna kopior på relevanta dokument, t.ex. ID-handlingar, betyg och arbetsgivarintyg.

 3. Verifiera uppgifter: Arbetsgivaren eller en extern leverantör av bakgrundskontroller kontaktar utbildningsinstitutioner, tidigare arbetsgivare, myndigheter etc. för att verifiera lämnade uppgifter.

 4. Söka i register: Beroende på kontrollens omfattning kan arbetsgivaren söka i brottsregister, kreditupplysningar och andra relevanta register.

 5. Granska sociala medier: Arbetsgivarens rekryterare eller en extern leverantör granskar kandidatens aktivitet och innehåll på sociala medier.

 6. Sammanställa rapport: En rapport sammanställs som sammanfattar resultatet av bakgrundskontrollen.

 7. Bedöma resultatet: Arbetsgivaren bedömer resultatet av bakgrundskontrollen och avgör om kandidaten uppfyller kraven för anställning.

 8. Ge återkoppling: Arbetsgivaren informerar kandidaten om resultatet av bakgrundskontrollen, antingen muntligt eller skriftligt.

Hela processen brukar ta någon vecka eller två att genomföra. Arbetsgivaren måste alltid följa gällande lagar och regler för att säkerställa att bakgrundskontrollerna sker på ett korrekt och rättvist sätt.

Juridiska aspekter av bakgrundskontroll vid anställning

Det finns flera viktiga juridiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller bakgrundskontroller i samband med anställning:

 1. Samtycke och information: Arbetsgivaren måste inhämta kandidatens skriftliga samtycke innan en bakgrundskontroll genomförs. Kandidaten ska även informeras om vilka kontroller som kommer att göras.

 2. Begränsningar i vad som får kontrolleras: Arbetsgivaren får endast kontrollera information som är relevant för den aktuella tjänsten. Kontroller av t.ex. politisk åsikt eller sexuell läggning är inte tillåtna.

 3. Behandling av personuppgifter: All hantering av personuppgifter i samband med bakgrundskontroller måste ske i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 4. Rätt till insyn och rättelse: Kandidaten har rätt att få information om vilka personuppgifter som har samlats in och möjlighet att korrigera felaktiga uppgifter.

 5. Sekretess och integritetsskydd: Arbetsgivaren har en skyldighet att hantera all information om kandidaten konfidentiellt och skydda dennes integritet.

 6. Restriktioner för brottsregisterutdrag: Utdrag från brottsregistret får endast begäras in om det är motiverat utifrån tjänstens karaktär.

 7. Dokumentation och arkivering: Arbetsgivaren måste dokumentera och arkivera resultatet av bakgrundskontrollerna i enlighet med gällande lagar.

Det är viktigt att arbetsgivaren är väl insatt i de juridiska kraven för att undvika kränkningar av kandidatens rättigheter och rättsliga konsekvenser.

Etiska aspekter av bakgrundskontroll vid anställning

Det finns en hel del etiska överväganden som måste beaktas för att säkerställa en rättvis och respektfull rekryteringsprocess, inte minst när det gäller bakgrundskontroller:

 • Kandidatens integritet: Det är viktigt att respektera kandidatens rätt till privatliv. Arbetsgivare bör endast samla in den information som är nödvändig för att bedöma kandidatens lämplighet för rollen och undvika att efterfråga personliga uppgifter som inte är relevanta för jobbet.

 • Transparens och samtycke: Arbetsgivare bör vara transparenta med kandidaterna om bakgrundskontrollprocessen. Det innebär att tydligt kommunicera vilka typer av kontroller som kommer att genomföras, hur informationen kommer att användas och att inhämta kandidatens uttryckliga samtycke innan kontrollerna genomförs.

 • Icke-diskriminering: Bakgrundskontroller bör genomföras på ett sätt som inte diskriminerar kandidater baserat på kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder eller andra skyddade egenskaper. Det är viktigt att alla kandidater behandlas lika och att beslut fattas baserat på relevanta och objektiva kriterier.

 • Rätt till rättelse: Kandidater bör ha möjlighet att granska den information som samlas in om dem och korrigera eventuella felaktigheter. Detta är särskilt viktigt om bakgrundskontrollen identifierar potentiellt negativa uppgifter som kan påverka anställningsbeslutet. Att ge kandidater chansen att förklara eller rätta felaktig information är en rättvis praxis.

 • Användning av information: Den insamlade informationen bör endast användas för att bedöma kandidatens lämplighet för den specifika rollen och inte för andra ändamål. Arbetsgivare bör också säkerställa att informationen hanteras konfidentiellt och skyddas mot obehörig åtkomst.

Genom att förstå både arbetsgivarens och din egen roll i bakgrundskontrollerna kan du bidra till en rättvis och transparent rekryteringsprocess.

Vanliga misstag att undvika vid en bakgrundskontroll

Även om bakgrundskontroller är en viktig del av rekryteringsprocessen finns det en del vanliga fallgropar som arbetsgivare bör vara medvetna om:

 1. Bristande information och samtycke: Att inte informera kandidaten ordentligt eller inhämta dennes skriftliga samtycke kan leda till rättsliga problem.

 2. Kontroll av irrelevant information: Att granska information som inte är relevant för tjänsten kan bryta mot integritetslagstiftningen.

 3. Bristande dokumentation: Att inte dokumentera processen och resultatet på ett korrekt sätt kan skapa problem vid eventuella framtida tvister.

 4. Felaktig tolkning av resultat: Att dra förhastade slutsatser eller felaktiga bedömningar utifrån bakgrundskontrollens resultat.

 5. Bristande sekretess och integritetsskydd: Att inte hantera kandidatens personuppgifter konfidentiellt och skydda dennes integritet.

 6. Diskriminering: Att låta resultatet av bakgrundskontroller påverka anställningsbeslutet på ett sätt som strider mot diskrimineringslagen.

 7. Bristande kommunikation med kandidaten: Att inte ge återkoppling eller förklara resultatet på ett tydligt sätt till kandidaten.

För att undvika dessa misstag är det viktigt att arbetsgivaren har tydliga riktlinjer och rutiner för hur bakgrundskontroller ska genomföras. Regelbunden utbildning av de som ansvarar för rekryteringen är också en god idé.

Hur påverkar bakgrundskontroller anställningsbeslutet?

Resultatet av en bakgrundskontroll kan få stor betydelse för anställningsbeslutet. Om kontrollerna avslöjar positiva och önskvärda egenskaper hos kandidaten kan det stärka dennes chanser att få tjänsten. Å andra sidan kan ett negativt resultat leda till att kandidaten avslås.

Några exempel på hur bakgrundskontrollens resultat kan påverka anställningsbeslutet:

 • Kriminell bakgrund: Allvarliga brott eller misstankar om brottslighet kan leda till att kandidaten avslås, särskilt om tjänsten kräver en ren brottsbakgrund.

 • Ekonomiska problem: Stora skulder, betalningsanmärkningar eller andra ekonomiska problem kan göra att kandidaten ses som mindre lämplig.

 • Falska uppgifter: Om kandidaten har lämnat felaktiga uppgifter om sin utbildning, erfarenhet eller andra kvalifikationer kan det leda till att förtroendet för denne minskar.

 • Olämpligt beteende online: Stötande, olagligt eller på annat sätt olämpligt innehåll på sociala medier kan skada kandidatens anseende och lämplighet.

 • Bristande yrkeskvalifikationer: Om bakgrundskontrollerna visar att kandidaten saknar nödvändiga utbildningar, certifieringar eller erfarenheter kan det leda till att denne inte bedöms kvalificerad.

Arbetsgivaren måste dock alltid göra en helhetsbedömning och väga in andra faktorer som kompetens, referenstagning och intervjuresultat. Bakgrundskontrollens resultat är bara en del av beslutsunderlaget.

Vilken information kan man få genom en bakgrundskontroll på kandidaten?

En grundlig bakgrundskontroll kan ge arbetsgivaren värdefull information om en kandidat inom flera olika områden:

Identitet och personuppgifter

 • Verifiering av personnummer, ID-handlingar och adressuppgifter
 • Kontroll av eventuella namnbyten eller andra ändringar i personnummer

Utbildning och yrkeskvalifikationer

 • Kontroll av examensbevis, betyg, certifieringar och andra dokumenterade kvalifikationer
 • Verifiering av uppgifter om tidigare studier och utbildningar

Arbetslivserfarenhet

 • Kontroll av tidigare anställningar och arbetsgivare
 • Verifiering av roller, titlar och anställningsperioder

Ekonomisk situation

 • Kontroll av kreditvärdighet, skulder och betalningsanmärkningar
 • Information om eventuella konkurs- eller skuldsaneringsärenden

Brottslighet och misstankar

 • Kontroll av eventuella domar eller misstankar om brott i brottsregistret
 • Information om pågående utredningar eller anklagelser

Sociala medier och online-aktivitet

 • Granskning av kandidatens aktivitet och innehåll på sociala medier
 • Kontroll av offentliga onlineprofiler och närvaro på internet

Genom att sammanställa information från dessa olika områden kan arbetsgivaren få en bred och djupgående bild av kandidaten som person och yrkesprofil. Detta underlättar sedan bedömningen av lämplighet för den aktuella tjänsten.

Bakgrundskontroll vid anställning och integritetsskydd

Även om bakgrundskontroller är en viktig del av rekryteringsprocessen är det viktigt att arbetsgivaren hanterar dem på ett sätt som respekterar kandidatens personliga integritet. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till:

 • Begränsning av kontrollerna: Arbetsgivaren får endast kontrollera information som är relevant för den aktuella tjänsten. Kontroller av t.ex. politisk åsikt, sexuell läggning eller medlemskap i fackförbund är inte tillåtna.

 • Informationssäkerhet och sekretess: All information som samlas in om kandidaten måste hanteras konfidentiellt. Arbetsgivaren har en skyldighet att skydda uppgifterna och förhindra obehörig åtkomst.

 • Rätt till insyn och rättelse: Kandidaten har rätt att få information om vilka personuppgifter som har samlats in och möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter.

 • Proportionalitetsprincipen: Arbetsgivaren måste säkerställa att bakgrundskontrollerna är proportionerliga i förhållande till tjänstens karaktär och de risker som den medför.

 • Dokumentation och arkivering: Arbetsgivaren måste dokumentera och arkivera resultatet av bakgrundskontrollerna i enlighet med gällande lagar och regler.

Genom att följa dessa principer kan arbetsgivaren genomföra nödvändiga bakgrundskontroller samtidigt som kandidatens grundläggande rättigheter respekteras. Detta skapar förtroende och bidrar till en rättvis rekryteringsprocess.

Några sista ord om bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen

Bakgrundskontroller är en viktig del av rekryteringsprocessen som hjälper arbetsgivare att säkerställa att de anställer kvalificerade och pålitliga kandidater. Genom att verifiera information som utbildning, arbetslivserfarenhet och eventuella brottsregister kan arbetsgivare minimera risken för bedrägeri och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Det är dock avgörande att genomföra dessa kontroller på ett etiskt sätt, med respekt för kandidatens integritet och rättigheter. Transparens, samtycke och rätt till rättelse är viktiga aspekter att beakta för att upprätthålla en rättvis och respektfull rekryteringsprocess.